Những khái niệm cần biết đầu tiên

Thương mại điện tử là gì?

Nhượng quyền cá nhân là gì?

Tiếp thị mạng lưới là gì?

Thu nhập thụ động là gì?

Bán hàng trực tiếp là gì?

Bạn sẽ làm gì trong kinh doanh này?